Để bắt đầu giao dịch, mỗi khách hàng phải có một tài khoản giao dịch. Bản thân Meefx có 4 loại tài khoản giao dịch, đó là:

Đây là cách mở tài khoản giao dịch meefx:

1. Trên trang Bảng điều khiển, vui lòng nhấp vào Mở tài khoản như được hiển thị bên dưới:

2. Sau đó, điền tất cả dữ liệu vào biểu mẫu theo tài khoản bạn muốn tạo, đối với máy chủ vui lòng chọn Meefx-Live. Nếu tất cả dữ liệu đã được điền vào thì hãy nhấp vào Đăng ký.

3. Nếu bạn nhấp vào Đăng ký, dữ liệu đã được tạo sẽ xuất hiện như trong hình dưới đây:

Hình ảnh chứa một số thông tin về tài khoản giao dịch đã được tạo, để giao dịch vui lòng sử dụng Mật khẩu chính, bên dưới thông tin tài khoản giao dịch có một số nút nền tảng có thể được sử dụng để giao dịch và nút gửi tiền để thêm số dư danh nghĩa.

Đó là các bước về cách mở tài khoản giao dịch meefx. Hy vọng nó hữu ích.

viTiếng Việt