Chênh lệch cho các nhà giao dịch của chúng tôi

MeeFX cung cấp mức chênh lệch rất nhỏ cho các nhà giao dịch của chúng tôi.

Làm cho trải nghiệm giao dịch trở nên hoàn hảo vì meefx cung cấp mức chênh lệch rất thấp bắt đầu từ -1 khi mở rộng. Dưới đây là quy tắc spread của chúng tôi:

  • Tài khoản ECN chênh lệch từ 0,8 khi mở rộng
  • Tài khoản Chuẩn bắt đầu từ 1 với việc mở rộng
  • Tài khoản vi mô bắt đầu từ 3 với việc mở rộng
  • Tài khoản IB Pro bắt đầu từ 10 với việc mở rộng

CGhi chú:

chênh lệch là sự khác biệt giữa giá bán (giá thầu) và giá mua (hỏi) hoặc báo giá bán và báo giá mua.

Khuyến mãi của chúng tôi

Nhận thông tin về các chương trình khuyến mãi của chúng tôi

Giao dịch với meefx để tự do tài chính.

viTiếng Việt