Thỏa thuận cho khách hàng

Chúng tôi thực sự tôn trọng bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi và chúng tôi đã cung cấp một văn bản thỏa thuận thương mại giữa công ty và khách hàng.

Trước khi giao dịch, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn đọc tất cả các thỏa thuận này để không có tranh chấp trong tương lai.

viTiếng Việt